کیمیا به ازای هر سهم چقدر سود داشت؟


من گزارش میدم نبض بازار سهام ششرکت صنعتی و معدنی کیمیا گستران زنجان در دوره 12 ماهه منتهی به 29/12/1301 ضمن ثبت 50 درصد افزایش سرمایه و با احتساب سرمایه جدید مبلغ 1265 ریال به ازای هر سهم سود حاصل کرد.

«کیمیاگریبا سرمایه ثبت شده 3,000,000 میلیون ریال در دوره 12 ماهه منتهی به 29/12/1301 به مبلغ 3,795,411 میلیون ریال نسبت به مدت مشابه سال قبل 83 درصد افزایش سود داشته است.

یادداشت مهم: در مواردی که شرکت نسبت به دوره مشابه سال قبل دارای تغییر سرمایه باشد، میزان رشد یا کاهش سود خالص اهمیت خواهد داشت و نرخ رشد سود هر سهم از اهمیت کمتری برخوردار است.

مطالب مرتبط