کدال شرانل | برای سرمایه گذاری مناسب است؟


به گزارش نبض بورس  ،شرکت نفت ایرانول طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ مبلغ معادل ۱۳,۸۳۲,۴۶۴ میلیون ریال، از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۹ درصد رشد داشته است.

شرانل با سرمایه ثبت شده ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۸ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ مبلغ ۷۸,۹۹۴,۷۷۸ میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴ درصد رشد داشته است.

مطالب مرتبط