کدال بدون پیشخوان | عملکرد در طول 12 ماه چگونه بود؟

من گزارش میدم نبض بازار سهام،شرکت فرا بورس ایران در دوره 12 ماهه منتهی به 29/12/1402 ضمن ثبت افزایش سرمایه 25 درصدی، در آن دوره به ازای هر سهم مبلغ 345 ریال سود کسب کرد.

“آن سوی اقیانوس” با سرمایه ثبت شده 10.500.000 میلیون ریال طی عملکرد 12 ماهه منتهی به 29.12.1402 مبلغ 3.625.590 میلیون ریال سود خالص شناسایی کرده است که نسبت به سال گذشته 52 درصد افزایش داشته است.

یادداشت مهم: در مواردی که شرکت نسبت به دوره مشابه سال قبل دارای تغییر سرمایه باشد، میزان رشد یا کاهش سود خالص اهمیت خواهد داشت و نرخ رشد سود هر سهم از اهمیت کمتری برخوردار است.

مطالب مرتبط