کدال بتهران | در عملکرد ۱ ماهه چگونه بود؟

به گزارش نبض بورس،شرکت بیمه اتکایی تهران رواک طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ از محل فروش حق بیمه مبلغ ۱,۴۷۵,۰۳۲ میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به عملکرد ۱ ماهه مشابه سال قبل ۳۸۵ درصد افزایش داشته است.
شرکت در این ماه تراز مثبت ۱۴۷۵ درصد را ثبت نمونه است

بتهران با سرمایه ثبت شده ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۲ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ از محل فروش حق بیمه مبلغ ۱,۵۵۰,۲۶۴ میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۰۴ درصد افزایش داشته است
شرکت طی عملکرد تجمیعی تراز مثبت ۱۵۱۲ درصد را ثبت نمونه است

مطالب مرتبط