چک گزارش عملکرد نماد بانک

من گزارش میدم نبض بازار سهامدر این گزارش به وضعیت عملکرد نمادهای گروه بانکی در 3 ماهه منتهی به خرداد 1402 پرداخته شده است و بررسی گزارش عملکرد 3 ماهه آنها نشان می دهد که اکثر نمادهای این گروه دارای تراز مثبت بوده و سود قابل قبولی نصیب سهامداران خود کرده اند، اما شرکت بانک سرمایه با نماد سمایا زیان خالص 2355 میلیارد تومانی را متحمل شده است.

و تراز مثبت 1357 میلیارد تومانی در 4 ماه

بانک خاورمیانه در عملکرد 4 ماهه منتهی به تیرماه حدود 2 میلیارد و 746 میلیون تومان از محل تسهیلات استیجاری خود درآمد کسب کرد. همچنین میزان سود اعطایی به سپرده های سرمایه گذاری شده در این بانک به 1.389 میلیارد تومان رسید. لازم به ذکر است موجودی این بانک در تیرماه 333 میلیارد تومان و در 4 ماهه 1357 میلیارد تومان بوده است.

و من پرسیدم

بانک قرض الحسنه رسالت در 4 ماه منتهی به تیرماه حدود 508 میلیارد تومان از محل تسهیلات خود درآمد کسب کرده است. از این مبلغ 178 میلیارد تومان مربوط به این ماه است.

Venvin و تراز مثبت 1800 میلیارد تومان در 4 ماه

بانک اقتصاد نوین در عملکرد 4 ماهه منتهی به تیرماه حدود 9.697 میلیارد تومان از محل وجوه ارائه شده به خود درآمد کسب کرد. همچنین میزان سود اعطایی به سپرده های سرمایه گذاری شده در این بانک به ۷۸۹۷ میلیارد تومان رسید. لازم به ذکر است موجودی این بانک در تیرماه 561 میلیارد تومان و برای 4 ماه مثبت 1800 میلیارد تومان بوده است.

سود و سود هر سهم 1 ریال

بانک رفاه کارگران در 3 ماه منتهی به خرداد به سود خالص 40 میلیارد تومانی دست یافت که با رشد 14 درصدی نسبت به دوره قبل همراه بود. سود هر سهم نیز در این مدت به یک ریال رسید.

درآمد خالص کارمزد نسبت به مدت مشابه در سال 1401 115 درصد افزایش یافت به این ترتیب مجموع درآمد عملیاتی این بانک با 49 درصد افزایش به حدود 2977 میلیارد تومان رسید.

وبملت و سود هر سهم 258 ریال

بانک ملت در 3 ماه منتهی به خردادماه به سود خالص 9.119 میلیارد تومانی دست یافت که نسبت به دوره مشابه قبل با رشد سنگین و قابل توجه 213 درصدی همراه بود. سود هر سهم نیز در این دوره به 258 ریال رسید.

درآمد عملیاتی با 53 درصد افزایش نسبت به مدت مشابه در سال 1401 به بیش از 33 هزار میلیارد تومان رسید. درآمد کارمزد 64 درصد رشد کرد. بدین ترتیب سود عملیاتی از 12 هزار میلیارد تومان گذشت.

بازده و سود هر سهم 71 ریال

بانک توریست صورتهای مالی حسابرسی نشده 3 ماهه منتهی به خرداد 1402 خود را منتشر کرد. بر اساس اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال، بانک گردشگری در فرآیند زمانی مذکور به ازای هر سهم 71 ریال سود شناسایی کرده است. که با افزایش 32 درصدی همراه است. مجموع سود خالص به 106 میلیارد تومان رسید.

و سود هر سهم 202 ریال

بانک پاسارگاد در 3 ماهه منتهی به خردادماه به سود خالص 5517 میلیارد تومانی دست یافت که با رشد 78 درصدی نسبت به دوره قبل همراه بود. سود هر سهم نیز در این دوره به 202 ریال رسید.

خالص درآمد تسهیلات و سپرده نسبت به مدت مشابه سال 1401 98 درصد و درآمد خالص کارمزد 36 درصد افزایش یافته است. به این ترتیب مجموع درآمد عملیاتی این بانک با 96 درصد افزایش به حدود 8393 میلیارد تومان رسید.

خالص سرمایه و زیان 2355 میلیارد تومانی

بانک سرمایه در 3 ماه منتهی به خرداد 2355 میلیارد تومان زیان خالص داشته است.
درآمد خالص تسهیلات و سپرده ها با افزایش 12 درصدی نسبت به مدت مشابه سال 1401 به 645 میلیارد تومان رسید و درآمد خالص کارمزدها نیز 8 درصد افزایش یافت. به این ترتیب کل درآمد عملیاتی بانک سرمایه با افزایش 15 درصدی به حدود 614 میلیارد تومان رسید.

انتشار و سود هر سهم 21 ریال

بانک صادرات ایران در 3 ماهه منتهی به خرداد به 373 میلیارد تومان سود خالص دست یافت که نسبت به دوره قبل با رشد 64 درصدی همراه بود. سود هر سهم نیز در این دوره به 21 ریال رسید.

خالص درآمد تسهیلات و سپرده نسبت به مدت مشابه سال 1401 71 درصد و درآمد خالص کارمزد 27 درصد افزایش یافته است. بدین ترتیب مجموع درآمد عملیاتی این بانک با 46 درصد افزایش به 6175 میلیارد تومان رسید.

Venvin و رشد 168 درصدی در سود خالص

سود خالص بانک اگلاندنوین در سه ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل 168 درصد افزایش یافته است.

بر اساس صورت های مالی حسابرسی نشده سه ماهه اول سال جاری بانک اکلادنوین که در سامانه جامع اطلاعات ناشران (کدال) منتشر شده است، سود خالص این بانک در مدت مذکور از مرز 17 هزار و 500 میلیارد ریال گذشت که نسبت به نتایج مدت مشابه سال قبل 168 درصد افزایش داشته است.

وسینا و 174 درصد سود هر سهم

بانک سینا صورتهای مالی حسابرسی نشده 3 ماهه منتهی به خرداد 1402 را منتشر کرد. براساس اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال، بانک سینا در مدت زمان مذکور به ازای هر سهم 174 ریال سود شناسایی کرد. که با افزایش 144 درصدی همراه است. مجموع سود خالص به 442 میلیارد تومان رسید.

سود و زیان هر سهم 341 ریال

بانک سامان در 3 ماه منتهی به خردادماه به سود خالص 1170 میلیارد تومانی دست یافت که نسبت به دوره مشابه قبل با افت 26 درصدی همراه بود. سود هر سهم نیز در این دوره به 341 ریال رسید.

و سود و زیان هر سهم 229 ریال

بانک خاورمیانه در 3 ماهه منتهی به خرداد به 800 میلیارد تومان سود خالص دست یافت که نسبت به دوره مشابه قبل با رشد 69 درصدی همراه بود. سود هر سهم نیز در این دوره به 229 ریال رسید.
درآمد خالص تسهیلات و سپرده ها با افزایش 75 درصدی نسبت به مدت مشابه سال 1401 به 993 میلیارد تومان رسید و درآمد خالص کارمزدها نیز 85 درصد افزایش یافت. به این ترتیب کل درآمد عملیاتی بانک خاورمیانه با 80 درصد افزایش به حدود 1254 میلیارد تومان رسید.

و سود هر سهم 4158 ریال

بانک شهر در 3 ماه منتهی به خردادماه به سود خالص 6475 میلیارد تومانی دست یافت که نسبت به مدت مشابه قبل با رشد 611 درصدی همراه بود. سود هر سهم نیز در این دوره به 4158 ریال رسید.
درآمد خالص تسهیلات و سپرده ها نسبت به مدت مشابه سال 1401 7982 درصد و خالص درآمد کارمزد 138 درصد افزایش یافته است. به این ترتیب کل درآمد عملیاتی بانک شهر با افزایش 830 درصدی به حدود 6 هزار و 257 میلیارد تومان رسید.

مطالب مرتبط