پختن املت با آفتاب جنوب؛ شما اینجا دیوانه خواهید شد!


یکی از کارمندان شرکت نفت در جنوب برای اثبات شدت گرما، املتی با آفتاب جنوب پخت تا گرمای بیش از 50 درجه را نشان دهد.

امتیاز شما برای این پستمطالب مرتبط