وسارزوی چگونه در اجرای 6 ماه ظاهر شد؟


من گزارش میدم نبض بازار سهام، شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان خراسان رضوی در دوره 6 ماهه منتهی به 29/12/1301 به ازای هر سهم 56 ریال سود حاصل کرد که نسبت به مدت مشابه سال قبل بدون تغییر صفر درصد بود.

«و سرویبا سرمایه ثبت شده 350,017,833 میلیون ریال طی عملکرد 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 مبلغ 19,509,920 میلیون ریال سود کسب کرد.

مطالب مرتبط