نتایج ۷۳ نماد که در هفته اول مرداد مجمع برگزار کردند

به گزارش نبض بورس، در هفته گذشته از تاریخ ۱ مرداد تا ۴ مردادماه نماد‌های بسیاری مجمع خود را برگزار کردند که در این مجامع ضمن تصویب صورت‌های مالی میزان سود به ازای هر سهم نیز مشخص گردید. در این مطلب به نتایج ۷۳ نماد که در تاریخ مذکور مجمع برگزار کردند می‌پردازیم.

۱- شیشه سازی مینا  (کمینا) /  مجمع‌عمومی‌عادی‌سالیانه: عدم تقسیم سود

۲-  داده گستر‌عصر‌نوین (های وب) / مجمع‌عمومی‌عادی سالیانه:  تقسیم ۱۱۷ ریال سود به ازای هر‌سهم
۳ – مهندسی‌ساختمان و‌تاسیسات راه آهن (بالاس) / مجمع‌عمومی‌عادی‌سالیانه:  مجمع‌به‌حد نصاب نرسید
۴-  بیمه تجارت‌نو (بنو) /  مجمع‌عمومی‌عادی سالیانه:  عدم تقسیم سود
۵ – تهیه و تولید خاک نسوز‌استقلال آباده (کباده) / مجمع‌عمومی‌عادی سالیانه:  تقسیم ۶۰۰‌  ریال سود به ازای هر سهم
۶ – ریل گردش‌ایرانیان (حگردش) / مجمع‌عمومی‌عادی سالیانه: تقسیم ۱۱ ریال سود به ازای هر سهم
۷-  صنعت‌غذایی کوروش (غکورش) /  مجمع‌عمومی‌عادی سالیانه: تصویب افزایش‌سرمایه ۶۷ درصدی از‌محل سود انباشته و تقسیم ۱۳۵۰ ریال سود به ازای هر سهم
۸-  گروه فن‌آوا (فن‌آوا) / مجمع‌عمومی‌عادی سالیانه: لغو آگهی دعوت به مجمع
۹ – بیمه ملت (ملت) / مجمع‌عمومی‌عادی سالیانه: تقسیم ۱۰‌  ریال سود به ازای هرسهم
۱۰- ایران‌خودرو (خودرو) /  مجمع عمومی عادی سالیانه: عدم تقسیم سود 
۱۱- تولیدی کاشی تکسرام (کترام) /  مجمع‌عمومی‌عادی سالیانه:  مجمع به حد نصاب نرسید.
۱۲- کارخانجات تولیدی پلاستی‌ران (پلاست) /  مجمع‌عمومی‌عادی‌سالیانه: تقسیم ۶۰۰‌  ریال سود به ازای هر‌سهم
۱۳-  سرمایه گذاری‌صندوق‌بازنشستگی کشوری (وصندوق) /  مجمع‌عمومی‌عادی سالیانه:  تقسیم ۲۳۵۰‌  ریال سود به ازای هر سهم
۱۴-  سرمایه گذاری پارس‌آریان (آریان) /  مجمع‌عمومی‌عادی‌سالیانه: تقسیم ۱۰۰‌  ریال سود به ازای هر‌سهم
۱۵-  رینگ‌سازی مشهد (خرینگ) /  مجمع‌عمومی‌عادی سالیانه: تقسیم ۳۵۰‌  ریال سود به ازای هر‌سهم
۱۶-  بیمه سرمد (وسرمد) /  مجمع‌عمومی‌عادی‌سالیانه: عدم تقسیم سود
۱۷-  گروه صنعتی ناب (غناب) /  مجمع‌عمومی‌عادی سالیانه: تقسیم ۱۷۰‌  ریال سود به ازای هر‌سهم
۱۸-  صنایع فولاد آلیاژی یزد (فولای) /  مجمع‌عمومی‌عادی سالیانه:  مجمع به حد نصاب نرسید

۱۹- بهار‌زر‌عالیس چناران (عالیس) /  مجمع‌عمومی عادی سالیانه:  تقسیم ۶۰۰ ریال سود به ازای هر‌سهم

۲۰- تولید سموم علف کش (شسم) /  مجمع‌عمومی‌عادی‌سالیانه: عدم تقسیم سود 
۲۱- پست بانک ایران (وپست) / مجمع‌عمومی عادی‌سالیانه:  تقسیم ۱۶۰ ریا ل‌سود به ازای هر‌سهم 
۲- بانک سرمایه (سمایه) /  مجمع‌عمومی‌عادی‌سالیانه: عدم‌تقسیم سود
۲۳-  بانک گردشگری (وگردش) / مجمع‌عمومی‌عادی‌سالیانه:  تقسیم ۸۹ ریال سود به ازای هر‌سهم
۲۴ – سیمان اصفهان (سصفها) /  مجمع‌عمومی عادی سالیانه:  تقسیم ۱۶۷۰‌  ریال‌سود به ازای هر‌سهم
۲۵ – صنعتی دریایی ایران (خصدرا) /  مجمع‌عمومی‌عادی‌سالیانه: عدم تقسیم سود
۲۶-  تولید تجهیزات سنگین هپکو (تپکو) /  مجمع‌عمومی‌عادی‌سالیانه: عدم تقسیم سود
۲۷-  الحاوی (دحاوی) / مجمع‌عمومی‌عادی‌سالیانه: تقسیم ۲۰۰‌  ریال سود به ازای هر‌سهم
۲۸-  دلیجان طلایی شکوه پارس (حشکوه) /  مجمع‌عمومی‌عادی سالیانه: تقسیم ۱۶ ریال سود به ازای‌هر‌سهم
۲۹- پست پیشگامان بادپا (بازرگام) /  مجمع‌عمومی‌عادی‌سالیانه:  تقسیم ۱۰ ریال سود به ازای هر‌سهم 
۳۰- عمران و توسعه شاهد (ثعمرا) /  مجمع‌عمومی‌عادی‌سالیانه: تقسیم ۱۰۰ ریال سود به ازای‌هر‌سهم 
۳۱- صنایع کشاورزی و کود زنجان (زنجان) /  مجمع‌عمومی‌عادی‌سالیانه: عدم تقسیم سود 
۳۲- بیمه دانا (دانا) /  مجمع‌عمومی‌عادی‌سالیانه:عدم تقسیم سود 
۳۳ – ریل سیر کوثر (حسیر) /  مجمع‌عمومی‌عادی‌سالیانه:  تقسیم ۳۰۵ ریال سود به ازای‌هر‌سهم
۳۴ بیمه حکمت صبا (وحکمت) / مجمع‌عمومی‌عادی‌سالیانه: عدم تقسیم سود
۳۵- بیسکویت گرجی (غگرجی) / مجمع‌عمومی‌عادی‌سالیانه: عدم تقسیم سود
۳۶ – بنیان دیزل (خبنیان) / مجمع‌عمومی‌عادی‌سالیانه:  عدم تقسیم سود
۳۷-  کالسیمین (فاسمین) /  مجمع‌عمومی‌عادی سالیانه:  تقسیم ۱۰۰۰ ریال‌سود به ازای‌هر‌سهم
۳۸-  تولیدی قند شیروان قوچان بجنورد (قشیر) / مجمع‌عمومی‌عادی‌سالیانه:  مجمع به حد‌نصاب نرسید
۳۹- قند اصفهان (قصفها) /  مجمع‌عمومی‌عادی‌سالیانه:  تقسیم ۶۲۰۰‌  ریال سود به ازای هر‌سهم 

۴۰- کشت وصنعت آب شیرین (آبین) / مجمع‌عمومی‌عادی‌سالیانه: تقسیم ۴۰‌  ریال سود به ازای هر‌سهم 
۴۱- مهندسی نصیر ماشین (خنصیر) /  مجمع‌عمومی‌عادی سالیانه: تقسیم ۱۸۰ ریال سود به ازای‌هر‌سهم 
۴۲- مجتمع صنعتی ارتا ویل تایر (پارتا) / مجمع‌عمومی‌عادی‌سالیانه:  تقسیم ۲۰۰‌  ریال سود به ازای‌هر‌سهم 
۴۳-  سیمان مجد خواف (سخواف) / مجمع‌عمومی‌عادی‌سالیانه:  مجمع به حد‌نصاب نرسید
۴۴- کارتن ایران (چکارن) /  مجمع‌عمومی‌عادی‌سالیانه: مجمع‌به‌حد‌نصاب‌نرسید
۴۵- سرمایه گذاری ساختمانی اعتماد گستر (ثعتما) /  مجمع‌عمومی‌عادی‌سالیانه: مجمع‌به‌حد‌نصاب‌نرسید
۴۶ – سرمایه گذاری تدبیر گران فارس وخوزستان (سدبیر) /  مجمع‌عمومی‌عادی‌سالیانه: تقسیم ۱۶۰ ریال سود به ازای هر‌سهم
۴۷- رهشاد سپاهان (حرهشا) / مجمع‌عمومی‌عادی‌سالیانه: عدم‌تقسیم‌سود
۴۸ – ملی صنایع مس ایران (فملی) / مجمع‌عمومی‌عادی‌سالیانه:  تقسیم ۴۸۰ ریال‌سود به ازای هر‌سهم
۴۹- بیمه زندگی خاورمیانه (بخاور) / مجمع‌عمومی‌عادی سالیانه:  تقسیم ۱۵۰ ریال سود به ازای‌هر‌سهم 
۵۰- بهنوش ایران (غبهنوش) / مجمع‌عمومی‌عادی‌سالیانه: تقسیم ۱۱۰۰ ریال سود به ازای‌هر‌سهم 
۵۱- توسعه سرمایه گذاری کشاورزی آرین توسکا (وآتوس) / مجمع‌عمومی‌عادی‌سالیانه: مجمع به‌حد‌نصاب‌نرسید
۵۲- ریل پرداز سیر (حریل) /  مجمع‌عمومی‌عادی‌سالیانه:  لغو دعوت به مجمع 
۵۳- هلدینگ داروپخش (وپخش) / مجمع‌عمومی‌عادی‌سالیانه:  تقسیم ۶۴۵۲ ریال سود به ازای‌هر‌سهم
۵۴ – بیمه معلم (ومعلم) /مجمع‌عمومی‌عادی‌سالیانه: عدم تقسیم سود
۵۵- سرمایه گذاری هامون صبا (وهامون) / مجمع‌عمومی‌عادی‌سالیانه: تقسیم ۶۵۰ ریال سود به ازای‌هر‌سهم
۵۶- صنایع آذرآب (فاذر) /  مجمع‌عمومی‌عادی‌سالیانه: عدم تقسیم سود
۵۷- لیزینگ رازی (ولراز) /  مجمع‌عمومی‌عادی‌سالیانه عدم‌تقسیم‌سود
۵۸ آلومینیوم ایران (فایرا) /  مجمع‌عمومی‌عادی‌سالیانه: عدم تقسیم سود
۵۹- گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سمگا) / مجمع‌عمومی‌عادی‌سالیانه: افزایش‌سرمایه ۵۰ درصدی از‌محل‌اندوخته و تصویب ۶۵۰ ریال سود به‌ازای‌هر‌سهم

۶۰- بازرگانی صنعتی آینده سازان بهشت پارس (آینده) / مجمع‌عمومی‌عادی سالیانه: مجمع به حد نصاب نرسید
۶۱- خدمات فنی فولاد یزد (خفولا) /  مجمع‌عمومی‌عادی‌سالیانه: تقسیم ۱۴ ریال سود به ازای هر‌سهم 
۶۲-  مهندسی حمل و نقل پتروشیمی (حپترو) / مجمع‌عمومی‌عادی‌سالیانه:  تقسیم ۴۰۰ ریال سود به ازای هر‌سهم 
۶۳- توسعه معادن روی ایران (کروی) /  مجمع‌عمومی‌عادی‌سالیانه:  مجمع به حد نصاب نرسید
۶۴ – سرمایه گذاری توسعه آذربایجان (وآذر) /  مجمع‌عمومی‌عادی‌سالیانه: مجمع به حد نصاب نرسید
۶۵-  نیرو سرمایه (نیرو) /  مجمع‌عمومی‌عادی‌سالیانه:  مجمع به حد نصاب نرسید
۶۶-  خمیر مایه رضوی (غمایه) / مجمع‌عمومی‌عادی سالیانه: تقسیم ۱۰۰۰ ریال سود به ازای هر‌سهم
۶۷- آسان پرداخت پرشین (آپ) /  مجمع‌عمومی‌عادی‌سالیانه:  تقسیم ۱۸ ریال سود به ازای هر سهم
۶۸- ریل پرداز نو آفرین (حآفرین) /  مجمع‌عمومی‌عادی‌سالیانه:  تقسیم ۳۲ ریال سود به ازای هر‌سهم
۶۹- شیشه و گاز (کگاز) /  مجمع‌عمومی‌عادی‌سالیانه: تقسیم ۸۰۰‌  ریال سود به ازای‌هر‌سهم 
۷۰- آذریت (ساذری) /  مجمع‌عمومی‌عادی‌سالیانه: عدم تقسیم سود 
۷۱- بیمه تجارت نو (بنو) /  مجمع‌عمومی‌عادی‌سالیانه‌: عدم تقسیم سود 
۷۲- داروسازی دکتر عبیدی (دعبید) /  مجمع‌عمومی‌عادی به طور‌فوق‌العاده:  تصویب‌افزایش‌سرمایه ۸۵ درصدی‌از‌محل سود انباشته 
۷۳-  تامین سرمایه نوین (تنوین) /  مجمع‌عمومی‌عادی‌سالیانه: مجمع به حد نصاب نرسید.

مطالب مرتبط