میزان تولید بالبر طی ۱ ماه چگونه بود؟


به گزارش نبض بورس ،شرکت کابل البرز طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ معادل ۱,۴۰۵,۸۴۳ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل ۱۰% کاهش داشته است.

«بالبر» با سرمایه ثبت شده ۶۴۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۱۲ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ مبلغ ۱۴,۶۰۸,۳۷۰ میلیون ریال درآمد فروش داشته است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۷% رشد داشته است.

مطالب مرتبط