فرار از مرگ با چند سانتی‌متر فاصله یورش خودرو به داخل مغازه۱۳۳۷۹۱۱
لحظه هولناک ورود غیر منتظره خودرو به مغازه ای که فردی در چند سانتی متری حادثه حضور داشت و جان سالم بدر برد را ببینید.

مطالب مرتبط