شمود در خصوص خبر منتشر شده توضیحاتی ارائه کرد


من گزارش میدم نبض بازار سهام بر اساس ماده 2 مکرر 3 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده در سازمان، پس از انتشار خبری در فضای مجازی برای تعیین سود حاصل از قرارداد مشارکت در تولید محصولات، سود شرکت مشارکت که به طور مساوی بین دو شرکت تقسیم می شود مبلغ 117506 میلیون ریال می باشد که در حساب درآمد و هزینه غیر عملیاتی منظور می شود.

بدیهی است در صورت وقوع یک رویداد مهم، طبق مفاد ماده 13 آیین نامه اجرایی مبنی بر افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده در سازمان، افشا خواهد شد.

مطالب مرتبط