دعوای تازه و جدید مجری اخراجی با تلویزیون۱۳۳۵۷۹۲
مجتبی پوربخش مجری و گزارشگر اسبق شبکه ورزش با انتشار یادداشتی به عوامل برکناری اش از تلویزیون حمله کرده است.


وقت صبح: مجتبی پوربخش مجری و گزارشگر اسبق شبکه ورزش با انتشار یادداشتی به عوامل برکناری اش از تلویزیون حمله کرده است.

 

 


مطالب مرتبط