توئیت جدید چهره مشهور درباره حجاب۱۳۳۶۹۹۶
عباس عبدی، فعال سیاسی توئیت جدیدی درباره حجاب منتشر کرده است.


چندثانیه: عباس عبدی، فعال سیاسی توئیت جدیدی درباره حجاب منتشر کرده است.

او نوشت:

یک خانم مراکشی با حجاب کامل در جام جهانی فوتبال زنان بازی کرد و به همین دلیل به عنوان یک خبر مهم بازتاب یافت. تیم فوتبال زنان ایران همه محجبه هستند ولی چنین بازتابی ندارد. چون این لباس فرم است و آن حجاب است.


مطالب مرتبط