تحلیل خاگستر و گلدیرا در 28 ژوئیه 1402

من گزارش میدم نبض بازار سهامامروز به بررسی دو سهم خواهیم پرداخت هاگستر و گلدیرا بیایید فنی بگیریم. این تحلیل تنها پیش بینی از روند احتمالی این دو سهم در روزهای آتی بورس است.

شایان ذکر است که این تحلیل به هیچ وجه سیگنال خرید و فروش خگستر و گلدیرا نیست و تنها یک تحلیل و پیش بینی است.

این تحلیل ها هر روز ساعت 8 منتشر می شود.

لطفا این خبر را از لینک زیر بخوانید:

مطالب مرتبط