افزایش سرمایه ۱,۵۵۵ درصدی اخابر به کجا رسید؟

به گزارش نبض بورس، از تاریخ ۲۴ بهمن ماه ۱۴۰۲،  افزایش سرمایه شرکت مخابرات ایران از محل تجدید ارزیابی دارائی ها در مراحل قانونی برای دریافت مجوز سازمان قرار گرفته اما هنوز از این مجوز خبری نیست.

در تاریخ ۲۴ بهمن ماه ۱۴۰۲، گزارش توجیهی هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران به منظور پیشنهاد افزایش سرمایه از مبلغ ۶ هزار میلیارد تومان به مبلغ ۱۰۷.۶۴۵ همت (به مبلغ ۹۳۳,۲۵۵ میلیارد ریال معادل ۱,۵۵۵.۴ درصد سرمایه فعلی) از محل تجدید ارزیابی دارائی‌ها مورد تصویب هیئت مدیره قرار گرفت؛ و طبق قانون حداکثر ظرف ۲۰ روز، اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی (سازمان حسابرسی) نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایه در تاریخ ۱۴ اسفندماه ۱۴۰۲ منتشر شد.

طبق دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (نسخه معتبر ۱۴۰۱.۱۱.۱۷)؛ در فصل ۳، ماده ۵ آمده که:

با ارسال درخواست شرکت به سازمان، حداکثر ظرف ۳۰ روز از تاریخ ثبت درخواست شرکت، نواقص موجود در مدارک و مستندات ارسالی طی نامه‌ی اعلام نواقص به شرکت اعلام گردد. شرکت نیز حداکثر ظرف ۳۰ روز نواقص را برطرف نماید در غیر اینصورت درخواست شرکت کان لم یکن خواهد بود.
دوباره با ارسال مدارک اصلاح شده به سازمان بورس، با بررسی این سازمان حداکثر ظرف ۳۰ روز از تاریخ ارسال مدارک نهایی، نتیجه به شرکت اعلام خواهد شد؛

بنابراین از تاریخ اظهارنظر حسابرس تاکنون حدود ۷۵ روز گذشته و براساس دستورالعمل مراحل زمانی نهایتا ۱۵ روز دیگر برای مشخص شدن مجوز این افزایش سرمایه باقی است.

اما از تاریخ اظهارنظر حسابرس هیچ گونه شفاف سازی در خصوص روند افزایش سرمایه اخابر بر روی کدال قرار نگرفته و سهامداران را بر آن داشته که آیا کم کاری از سوی شرکت رخ داده و درخواست کان لم یکن شده؟

یا سازمان بورس تعللی در این خصوص انجام داده و در مهلت مقرر قانونی پیگیر منافع سهامداران این شرکت نیست؟

مطالب مرتبط