اعطای عنوان سفیر صلح به استاد نادر کریمیان سردشتی


من گزارش میدم ایرانگردجایزه سفیر صلح به محقق برجسته و انسان زوال ناپذیر ایران استاد نادر کریمیان سردشتی ریاست عالی انجمن میراث فرهنگی کشور توسط مهندس کجوری مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل به نمایندگی از مجمع جهانی صلح حضور یافت.

خانه اندیشمندان ایرانی

مورخ 18 ژوئیه 1402

مطالب مرتبط