آیا دابور برای سرمایه گذاری مناسب است؟


من گزارش میدم نبض بازار سهام ،شرکت داروسازی ابوریحان در دوره 12 ماهه منتهی به 29/12/1301 ضمن ثبت 100 درصد افزایش سرمایه و با احتساب سرمایه جدید مبلغ 2621 ریال به ازای هر سهم سود حاصل کرد.

«دابوربا سرمایه ثبت شده 1800000 میلیون ریال در دوره 12 ماهه منتهی به 29/12/1301 مبلغ 4717028 میلیون ریال سود حاصل کرد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 41 درصد رشد داشت.

یادداشت مهم: در مواردی که شرکت نسبت به دوره مشابه سال قبل دارای تغییر سرمایه باشد، میزان رشد یا کاهش سود خالص اهمیت خواهد داشت و نرخ رشد سود هر سهم از اهمیت کمتری برخوردار است.

مطالب مرتبط